Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

22 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

22 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

22 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวเปิดการประชุม ในการประชุมในครั้งนี้ได้จัดเป็นเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ดอยสุเทพ - ปุย และพื้นที่โดยรอบ ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน ผู้ประสานงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง (ดอยสุเทพ - ปุย) ผู้แทนเครือข่าย ทสม.รอบดอยสุเทพ - ปุย ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ผู้แทนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ผู้แทนสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ซึ่งปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญจากการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านม้งดอยปุย บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน บ้านม้งผานกกก บ้านแม่สาน้อย บ้านแม่สาใหม่ บ้านหนองหอยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ขิ บ้านน้ำซุ้ม บ้านบวกเตย บ้านบวกจั่น และบ้านห้วยเสี้ยว ที่เข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ – ปุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ส่วนในปี 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำแผนเพื่อรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ผู้แทนเครือข่ายต่างๆจึงได้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรน้ำ (น้ำเสีย) และขยะ ที่อาจจะก่อเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

แกลเลอรี่