Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

30 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมจัดนิทรรศการการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา) และเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561

30 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมจัดนิทรรศการการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา) และเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561

30 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมจัดนิทรรศการการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา) และเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามรามัญวงศ์ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี และมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวน 40 ชุด นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชมกิจกรรมการรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่า และชมขบวนรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย กำลังพล ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน

แกลเลอรี่