Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

6 กุมภาพันธ์ 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

6 กุมภาพันธ์ 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

6 กุมภาพันธ์ 2561 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทีีทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมยังไม่มีมติเห็นชอบและไม่เห็นชอบในรายงานการวิเคระาห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังกล่าว และขอให้เจ้าของโครงการฯ ปรับแก้รายละเอียดตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นและนำมาเสนออีกครั้งหนึ่ง

แกลเลอรี่