Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยนางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยนางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยนางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการจัดงานโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งกิจกรรมในงานมีการเสวนาในหัวข้อ 
- เส้นทางสู่ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
- เทคนิคการดำเนินงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดทำชุมชนปลอดขยะและนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- เส้นทางสู่โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
- เทคนิคการดำเนินงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดทำโรงเรียนปลอดขยะและนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

แกลเลอรี่