Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น จัดโดย สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ใน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข็งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แกลเลอรี่