Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

9 กุมภาพันธ์ 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินโครงการ Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส”

9 กุมภาพันธ์ 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินโครงการ Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส”

9 กุมภาพันธ์ 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินโครงการ Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” และจัดพิธีลงนาม 3 เรื่อง ได้แก่ ๑) “บันทึกเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น” ๒) “การทำสัญญารับซื้อล่วงหน้า สร้างป่า สร้างรายได้ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกป่าไผ่กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ๓) ลงนามบันทึกเจตนารมณ์การสร้างหลักประกันความมั่นใจ ระหว่างผู้ประกอบการดาวอินคา กาแฟ และพืชชนิดอื่นๆกับกลุ่มเกษตรกรสร้างป่า สร้างรายได้” โดยมี ท่านพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน และสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้ไผ่และกาแฟครบวงจร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สำหรับที่มาของแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส เกิดจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า นำไปสู่การหยุดยั้งบุกรุกพื้นที่ป่า ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดระเบียบที่ดิน-ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรับระบบการผลิตของเกษตรกรให้เกิดความั่นคงในที่ดินทำกิน ลดการปลูกข้าวโพด สร้างป่า สร้างรายได้ จึงทำให้เกิดโครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนการทำงานอยู่ 6 เรื่อง ดังนี้
1.สิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ที่ดินทำกิน โดยการดำเนินการขอใช้พื้นที่ตามมาตรา 19 และสิทธิตามกฎหมายและนโยบาย กรมป่าไม้
2.การผลิตสินค้า การตลาด การลงทุน
3.อาชีพเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพักชำระหนี้
4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนากลไก กลุ่ม และองค์กรเครือข่าย
6.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

แกลเลอรี่