Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

12-13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อน ทสม.ล้านนา ในการเฝ้าระวังหมิกควัน

12-13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อน ทสม.ล้านนา ในการเฝ้าระวังหมิกควัน

12-13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อน ทสม.ล้านนา ในการเฝ้าระวังหมิกควัน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได่รับเกียรติจาก นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาบทบาทเครือข่าย ทสท.ล้านนา 9 จังหวัดภาคเหนือ ให้เป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่จะเกิดขึ้นร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

แกลเลอรี่