Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

19 กุมภาพันธ์ 2561 นางฐิติมา จิยะวรนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัค คำเป็งปภาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

19 กุมภาพันธ์ 2561 นางฐิติมา จิยะวรนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัค คำเป็งปภาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

19 กุมภาพันธ์ 2561 นางฐิติมา จิยะวรนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัค คำเป็งปภาวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา(ร่าง) ประเด็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 สป.ทส. ประจำปี พ.ศ. 2561 และมอบหมายผู้รับผิดชอบนำเสนอผลงานในแต่ละหมวด

แกลเลอรี่