Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2560 และนำเสนอแนวทางการทำงานปี 2561 ในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2560 และนำเสนอแนวทางการทำงานปี 2561 ในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2560 และนำเสนอแนวทางการทำงานปี 2561 ในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

แกลเลอรี่