Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม ณ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้แทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขะจานทั้งหมด 8 ชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจากนายวินัย ทานศิลา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน เป็นประธานเปิดการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน และกล่าวรายงานโดยนางจันทร์สุดา รุ่งเรื่องวงศ์ ผอ.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ซึ่งกระบวนการประชุมมีการให้ความรู้ด้านการสำรวจปริมาณและคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยทั้งภาคยรรยายและภาคปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มย่อยรายชุมชนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยโดยการระดมสมองวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางจัดการปัญหาขยะมูลฝอย และในช่วงท้ายของการประชุมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติงานจัดการขยะมูลฝอยโดยผู้แทนแต่ละชุมชน และนางดวงใจ ดวงทิพย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อเสนอแนะและสรุปการประชุม และปิดการประชุมโดยนางจันทร์สุดา รุ่งเรื่องวงศ์ ผอ.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่