Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

การบังคับใช้กฏหมาย

สรุปผลการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เข้าตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรา 82(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40 แห่ง พบว่า ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกที่ตั้ง จำนวน 5 แห่ง มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 8 แห่ง และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 28 แห่ง ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้มีมาตรการทางปกครองให้แหล่งกำเนิดทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นการต่อไป

สรุปผลการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ 
ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เข้าตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรา 82(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40 แห่ง พบว่า ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกที่ตั้ง จำนวน 5 แห่ง มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 8 แห่ง และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 28 แห่ง ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้มีมาตรการทางปกครองให้แหล่งกำเนิดทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นการต่อไป
สรุปผลการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ 
ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560


สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เข้าตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรา 82(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40 แห่ง พบว่า ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกี่ตั้ง จำนวน 5 แห่ง มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 8 แห่ง และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 28 แห่ง ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้มีมาตรการทางปกครองให้แหล่งกำเนิดทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นการต่อไป
 
 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

สรุปผลการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 191 ครั้ง