Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

25 มิถุนายน 2562 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และคณะ เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มแม่น้ำกวงกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมตอบแทนคุณนิเวศ(PES) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกวง

25 มิถุนายน 2562 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และคณะ เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มแม่น้ำกวงกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมตอบแทนคุณนิเวศ(PES) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกวง

นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวสุวารี สิงเพ็ชร ผอ.ส่วนโครงการพิเศษและนางจารุนี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มแม่น้ำกวงกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมตอบแทนคุณนิเวศ(PES) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกวง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชุมหารือดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน อาทิ เครือข่ายลุ่มน้ำกวง สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอยสะเก็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่ อุทธยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ 

ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความเห็นในการพัฒนากิจกรรมที่จะนำไปสู่แผนการจัดการและการขับเคลื่อน PES ในพื้นที่ลุ่มน้ำกวง รวมถึงประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ การเผาในที่พื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดผลกระต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ผอ.สสภ.1 ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขและลดปัญหาด้านมลพิษหมอกควันจากการเผาป่า โดยการนำวัสดุจากป่า เช่นใบไม้ขนาดใหญ่มาทำเป็นภาชนะใส่อาหาร เป็นการชิงเก็บใบไม้ที่สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนได้ โดยการนำมาทำผลิตเป็นวัสดุแทนภาชนะพลาสติกได้ ทั้งนี้ สสภ.1 จะนำเสนอเป็น show case ในงานเปิดบ้านความรู้ของหน่วยงานที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนหน้า ซึ่งได้รับความสนใจจากนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด และผู้ประกอบการใน อ. แม่ออน จ.เชียงใหม่ รวมถึงประธานกลุ่ม ทสม. อ.สันกำแพง ที่เคยมีการผลิตมาก่อนหน้านี้แล้ว หากแต่ยังไม่มีการตลาดที่ชัดเจน จึงมีความสนใจในแนวทางดังกล่าว

แกลเลอรี่