Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

13 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแผ่นดินและโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒวิจัยอินทขิล “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

13 กรกฎาคม 2562  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1  ร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแผ่นดินและโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒวิจัยอินทขิล “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยคณะผู้แทน นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผอ.ส่วนโครงการพิเศษ  นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม และนายพนธกร เอกสุธรรม ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ.1 ร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้ดอกสีเหลือง เพื่อแผ่นดินและโครงการป่าในเมืองสถานีวนวัฒวิจัยอินทขิล “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ป่าในเมืองสถานีวนวัฒวิจัยอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดโดย #สำนักจัดการป่าไม้ที่1(เชียงใหม่) #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มอาสาสมัคร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน  เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ลดภาวะเป็นพิษจากฝุ่น หมอกควัน และลดโลกร้อน ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น
มาปลูกและแจกต่อผู้ที่มาร่วมในงาน  โครงการปลูกป่ามีวัตถุระสงค์จะปลูกเป็นผืนป่าในเขตเมือง และในอนาคตจะเป็น Land mark ที่น่าสนใจของพื้นที่อำเภอแม่แตง เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

แกลเลอรี่