Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

โครงการและงานวิจัย

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ฤดูหนาว)

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ฤดูหนาว)
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําพื้นที่ตนน้ําลําธารในพื้นที่
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๑๔
-
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
(
ฤดูหนาว
)
เนื่องจาก อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เปนอําเภอที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนอําเภอตนแบบในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ
(
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
)
พื้นที่ของ
อําเภอนี้ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติแมแจม ลักษณะภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ลุมน้ําชั้น
๑ และ ๒ จึงเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารที่
สําคัญในลุมน้ําแมแจมตอนบน ที่ไหลไปรวมกับแมน้ําปงที่ตําบลหางดง อําเภอฮอด เกิดเปนปริมาณน้ําทารอยละ
๔๐
ของแมน้ําปง และรอยละ
๑๖ ของแมน้ําเจาพระยา
แตเนื่องจากผลของการพัฒนาในอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ตามนโยบายของรัฐเพื่อประโยชนดานการ
ปกครอง สงเสริมใหทองที่มีความเจริญยิ่งขึ้น
ทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชน
เกิด การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินจากสภาพปาตนน้ําลําธารไปเปนรูปแบบอื่น อาทิ สถานที่ราชการ ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะ
การ เกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อการพาณิชย ตลอดจน
ปญหาดานสิ่งแวดลอม อาทิ
ขยะที่ไมมีการจัดการพื้นที่ทิ้งใหเหมาะสม การใช
สารเคมีในการปองกันกําจัดโรค แมลง และวัชพืช
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหสอดคลองกับภูมินิเวศนและศักยภาพของพื้นที่ตนน้ําลําธาร สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(
สผ
.)
จึงมีโครงการศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
และให สวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่
(
เชียงใหม
)
ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่ตนน้ําลําธารพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนาแหงนี้ ภายใต
งบประมาณประจําป
๒๕๕๙ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สวนวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่
๑ ไดทําการเก็บตัวอยางน้ําจากแหลง
น้ําผิวดินใน ตําบลบานจันทร ตําบลแจมหลวง และตําบลแมแดด
อําเภอกัลยาณิวัฒนา รวมเปนลําหวย
๘ จุด
(
ตารางที่ ๑
)
(
รูปที่ ๑
)
ในชวงฤดูหนาว เมื่อวันที่
๑๔
-
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งแหลงน้ํา ที่ทําการสํารวจ
นี้ ชาวบาน นําน้ํา เอามาใช
ประโยชน เพื่อการเกษตรและใชทั่วไป
แตไมคอยเอา น้ํา มา ใชประโยชนเพื่อ
อุปโภคหรือบริโภค
เนื่องชาวบานสวนใหญจะ
ใชน้ําประปาภูเขาเพื่อการอุปโภคและบริโภคมากกวา

เอกสารแนบ

โครงการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำพื้นที่ต้นน้ำลำธาร-_ส่งให้-สสภ

ขนาดไฟล์:0.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 186 ครั้ง