Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

4 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และ ผอ.ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 กันยายน 2560  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และ ผอ.ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และ ผอ.ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "มุ่ง มั่น  ตั้ง ใจ ทำ งาน เพื่อ รักษา ทรัพย์ ของ ชาติ  ทำงานเพื่อบ้านเมือง ขอให้ทำงานอย่างข้าราชการมืออาชีพ เฉลียว ฉลาด  มีอุดมการณ์"

 

แกลเลอรี่