Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

12-13 กันยายน 2560นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (ฐานะ Top)และนางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการด้านบริหาร) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และตรวจประเมินคำขอขยายขอบข่ายการรับรองของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005

12-13 กันยายน 2560นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (ฐานะ Top)และนางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการด้านบริหาร) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และตรวจประเมินคำขอขยายขอบข่ายการรับรองของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005

วันที่ 12-13 กันยายน 2560

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (ฐานะ Top)และนางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการด้านบริหาร) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และตรวจประเมินคำขอขยายขอบข่ายการรับรองของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 โดย นายประสาท มีน้อย เป็นหัวหน้าคณะตรวจประเมิน และนางสาวรัชฎาธร กังวานไกล เป็นผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลการตรวจประเมินพบว่า ด้านบริหาร มีข้อสังเกตการณ์ (Observation) จำนวน 2 ข้อ ส่วนด้านวิชาการ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย (Minor) จำนวน 3 ข้อ