Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

27 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563 นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอ 4 มาตรการ ได้แก่ ลาดตะเวน ห้ามเข้าป่า เร่งรัดดำเนินคดี และห้ามจัดการเชื้อเพลิง ส่วนการรณรงค์แก้ปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง เสนอโดย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดพื้นที่ปลอดภัย (safe zone) ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและในวันที่ 29 ก.พ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้แบรนด์ "We Love Chiangmai"  โดยขอหน่วยงานทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียงกัน

แกลเลอรี่