Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

2 มีนาคม 2563 การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

2 มีนาคม 2563 การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

2 มีนาคม 2563 การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวอมรภัทร ทัศนประสิทธิผล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวอริศรา พรงคำ นิสิตสหกิจศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ำโดยการบูรณาการการทำงานภายในลุ่มน้ำ เพื่อลดปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของ 10 ลุ่มน้ำ การศึกษาจัดทำผังน้ำ เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์การจัดสรรน้ำ และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม   

แกลเลอรี่