Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

5 มีนาคม 2563 การประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 มีนาคม 2563 การประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 มีนาคม 2563 นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวอมรภัทร ทัศนประสิทธิผล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญ ณ ห้องประชุมองค์การสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยราชการสังกัด ทส. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ เช่น ปม. อส. ทน. ทช. ทบ. ทธ. โดย รมว.ทส. ได้มอบนนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ 1) ปัญหาภัยแล้งที่ต้นเหตุโดยเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
         2) สนับสนุนโครงการหลวงด้านแหล่งน้ำ ขยะมูลฝอย และการใช้พื้นที่ 
         3) เรื่อง คทช."คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน" "รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ทำกิน" 
         4) ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ที่ต้องสนธิกำลังช่วยกันปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ
         5) เน้นการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทส.ให้มีลักษณะเปิดโลกทรรศน์ โดยให้ศึกษาการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ทส. ให้มีความรู้และเข้าใจงาน สามารถทำงานข้ามหน่วยงานได้ เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลของ ทส.ที่มีคุณภาพ

แกลเลอรี่