Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

กาดนัดความรู้...สู้หมอกควัน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ดำเนินการจัดงานตลาดนัดวิชาการ“ กาดนัดความรู้สู้หมอกควัน” ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัย ให้ประชาชนทราบแนวทางในการป้องกันตนเองเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ช่วงวิกฤต ประชาสัมพันธ์แนวทางและช่องทางในการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือประจำปี 2563 และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่น PM2.5 รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีเวทีล้อมวงพูดคุยในหัวข้อการสื่อสารปัญหาหมอกควันและไฟป่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในรูปแบบตลาดนัดวิชาการ“ กาดนัดความรู้...สู้หมอกควัน” ที่รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่ากิจกรรม Talk to Top Go Green Together Vol.2 ท็อปชวนทอล์ค“ การสื่อสารปัญหาฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ” โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายอากาศบ้านเฮา ประจำปี 2563

แกลเลอรี่