Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณโครงการก่อสร้างโครงการหลวง

การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณโครงการก่อสร้างโครงการหลวง

9  มีนาคม 2563 นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวอมรภัทร ทัศนประสิทธิผล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน บริเวณโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำ 3 แห่ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามความขออนุเคราะห์ สสภ.1  สืบเนื่องจาก การประชุมหารือและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดย ผอ.สสภ.๑ เป็นอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ให้คำแนะนำการจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และขยะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกหลักวิชาการ

แกลเลอรี่