Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคเหนือตอนบน

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคเหนือตอนบน

ซึ่งในที่ประชุมมี มติดังนี้ 1. แบ่งพื้นที่ประเด็นร่วมในการพัฒนาออกเป็น 3 เขต ได้แก่ พื้นที่เขตเมือง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่พระราชดำริ

 2. การพัฒนาให้ยั่งยืน จะมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาฯ สามารถนำเสนอประเด็นเข้าไปในคณะนี้ได้

3.พื้นที่พระราชดำริ สุขศาลา 9 แห่ง (ที่ใหม่ 3 แห่ง และที่เดิม 6 แห่ง) ทาง สสภ.1 จะตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าระบบผลิตน้ำประปา และตรวจน้ำประปา จำนวน 20 พารามิเตอร์ และทาง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จะช่วยในการออกแบบระบบน้ำประปา

4.พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในด้านคุณภาพน้ำประปา จะทำให้เป็นน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาคมีงบประมาณที่จะมารองรับในส่วนนี้

5.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(เชียงราย) พัฒนายกระดับน้ำประปาดื่มได้ 1.baseline data 2.เตรียมด้านอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น 3.ความเชื่อมั่นภาคประชาชนของการใช้ประปาดื่มได้