Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

8-10 พ.ย. 60 ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานการเตรียมการเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาบ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

8-10 พ.ย. 60 ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานการเตรียมการเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาบ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานการเตรียมการเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยมะเกลี้ยง ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ และประธานกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งได้กำหนดเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานเกษตรอินทรีย์ (ชา,กาแฟ) 2.ฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3.ฐานการปลูกพืชสมุนไพร รวมไปถึงขอสัมภาษณ์เพื่อนำไปประกอบการทำวิดีโอคลิปแนะนำชุมชนปลอดการเผา นอกจากนี้ ยังได้เดินศึกษาเส้นทางขึ้นพระธาตุดอยผาง้มที่หมู่บ้านห้วยมะเกี้ยงใช้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

แกลเลอรี่