Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1

Environmental and Pollution Control Office 1

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

4-7 กันยายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันอย่างมีส่วนร่วม และโครงการสร้างสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4-7 กันยายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันอย่างมีส่วนร่วม และโครงการสร้างสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระยะสิ้นสุด “โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันอย่างมีส่วนร่วม” พื้นที่อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่และ ศึกษาสำรวจพื้นที่บริเวณป่า ย้านยางเปียง ต.ยางเปียง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดการไฟในป่าเต็งรัง และ ศึกษาสำรวจพื้นจัดการไฟในไร่หมุนเวียน และบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขอมก๋อย บ้านพะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย เพื่อดูสภาพพื้นที่ชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่า ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระยะเริ่มต้น “โครงการสร้างสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” (เชียงใหม่) ซึ่งมีการประชุมหารือและลงพื้นที่ ต.ออนใต้ จ.เชียงใหม่  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ผู้แทน สสภ.1ได้ร่วมให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองบริการกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ (นางสาวตรูจิต มหาวิหกานนท์) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมปฏิบัติราชการในการประชุมโครงการฯ พื้นที่อำเภออมก๋อย

https://www.facebook.com/804442716277841/posts/3205856632803092/

แกลเลอรี่