Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

23 พฤศจิกายน 2560 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการมาตรการและการกำหนดพื้นที่ป่า มาตรการการดำเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า (การชิงเผา) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

23 พฤศจิกายน 2560 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการมาตรการและการกำหนดพื้นที่ป่า มาตรการการดำเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า (การชิงเผา) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการมาตรการและการกำหนดพื้นที่ป่า มาตรการการดำเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า (การชิงเผา) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และมีการกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปีพ.ศ.2560 (ในช่วง 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด) ดังนี้ 1.ลดจำนวนจุด HOTSPOT ลง 20% จากปี 60 (ปี 60 เกิด 609 จุด ปี 61 ต้องไม่เกิน 488 จุด) 2.พื้นทีเผาไหม้ลดลง 20% จากปี 60 (ปี 60 จำนวน 797,053 ไร่ ปี 61 ต้องลดลงเหลือ 637,643 ไร่ ) 3.ค่า PM10 มีจำนวนวันที่เกิน ค่ามาตรฐาน ลดลง จากปี 60 (ไม่เกิน 10 วัน) 4.ลดระดับค่าความเข้มข้นของ PM10 ให้ต่ำกว่าปี 60 (ปี 60 PM10 สูงสุด153 g/m3) 5.การขึ้นลงของอากาศยานต้องเป็นไปตามปกติ ไม่ดีเลย์ ขึ้นลงได้ทุกเที่ยวบิน 6.ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และมีแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปีพ.ศ.2561 โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ดึงฟืนออกจากไฟ” ได้แก่ 1.การทำแนวกันไฟ มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร 2.การลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก 3.การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และเศษวัชพืชที่เหลือจากการเกษตร 4.กำจัดวัชพืชริมทางทุกชนิด 5.ลาดตระเวนป้องกันก่อนเกิดเหตุ ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ดึงไฟจากใจคน” ได้แก่ 1. การสร้างความเข้าใจ 2.การสร้างจิตสำนึก 3.การสร้างเครือข่าย 4.จัดประชุมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 5.กระจายกำลัง ทสม. อสม. และยุทธศาสตร์ที่ 3 “ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา” ได้แก่ 1.การปลูกป่าในใจคน 2.ทำป่าเปียกกันไฟ 3.ปลูกป่าเพิ่มขึ้นจากโครงการกล้าไม้ชุมชน 4.การทำฝาย 5.การปรับเปลี่ยนปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นระบบวนเกษตร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จาก สทอภ. (GISTDA) ได้มีการแนะนำการใช้งานแอพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “Forest Fire Monitoring System” ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นที่มีการรายงานจุดความร้อน 4 ช่วงเวลา และเมื่อผู้ใช้งานแอพลิเคชั่นดังกล่าว พบเห็นการเกิดไฟป่าสามารถใช้แจ้งเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปดำเนินการดับไฟต่อไป

แกลเลอรี่