Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

22-24 พฤศจิกายน 2560 นายระพีศักด์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สสภ.1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส

22-24 พฤศจิกายน 2560 นายระพีศักด์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สสภ.1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 นายระพีศักด์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส และจัดทำรายละเอียดโครงการในพื้นที่นำร่อง ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยในการประชุมได้มีการบรรยายในหัวข้อ บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความตกลงปารีส บทเรียนจากการดำเนินโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ. จากนั้นมีการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น จัดทำกรอบและแนวคิดการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคแต่ละแห่ง จัดทำ 2พื้นที่นำร่อง โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้นำเสนอ 2 โครงการใน2 พื้นที่รำร่องได้แก่ 1.โครงการเครือข่ายโรงเรียนมัธยม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2.โครงการ อปท ต้นแบบ คาร์บอนต่ำ ดำเนินการในพื้นที่ ทต.สันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่