Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

23-24 พฤศจิกายน 60 นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561-2562 (ฉบับทบทวนรอบปี 2562)

23-24 พฤศจิกายน 60  นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์  ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561-2562 (ฉบับทบทวนรอบปี 2562)

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 60 
นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ 
ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561-2562 (ฉบับทบทวนรอบปี 2562) โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้
1. งบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ควรเน้นการจัดการ/แก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยเน้นการเชื่อมโยงการบูรณาการเป็นแบบ Project based และมีผลกระทบต่อจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ 2 จังหวัดขึ้นไป
2. งบ/โครงกาคที่จะเสนอ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบฟังก์ชั่น โครงการฯ ไม่ควรซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานหลัก
3. ต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการที่แน่นอน

แกลเลอรี่