Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการสร้างพื้นที่สีเขียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ หัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเกษตร ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการสร้างพื้นที่สีเขียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ หัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเกษตร ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวฐิติรัชช์ เพ็ญตระกูลชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิง สยมพร ศิรินาวิน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้ 
1. หน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
2. การแต่งตั้งและบทบาทภารกิจของคณะทำงานเลขานุการกิจ กขป. ปี6
3. การจัดทำป้ายชื่อและทำเนียบคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1เพิ่มเติม เนื่องจากมีการโยกย้าย เปลี่ยนบุคลากรและเกษียณอายุราชการ
4. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สานพลังความสามารถของภาคีเครือข่ายให้ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับรูปธรรมความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพที่สำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : หนุนเสริม การขับเคลื่อนและระบบกลไกสุขภาพพื้นที่ เพื่อให้กลไกสุขภาพในพื้นที่ดำเนินงาน 
ต่อไปได้สะดวกมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสื่อสาร(สาน) สาธารณะเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพชุมชน
5. แผนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1 มีประเด็นในการขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาสุขภาพเขต มี 8 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 สุขภาวะเด็กประถมวัย
ประเด็นที่ 2 อาหารปลอดภัย
ประเด็นที่ 3 สุขภาวะผู้สูงอายุ
ประเด็นที่ 4 หมอกควัน
ประเด็นที่ 5 การแก้ไขปัญหายุงลาย
ประเด็นที่ 6 ชาติพันธุ์
ประเด็นที่ 7 ภูมิปัญญาพื้นบ้านและหมอเมือง
ประเด็นที่ 8 ฆ่าตัวตาย 
6. โครงการที่ต้องดำเนินการ มี 2 โครงการ คือ
โครงการที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
โครงการที่ 2 การพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
7. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ กขป. เดิมมี 4 คณะ แต่ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดทำ(ร่าง) คณะอนุกรรมการ กขป. ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็น
การขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาสุขภาพเขต ทั้ง 8 ประเด็น ดังนี้ 
- คณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และประมวลผล 
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนสู่การปฏิบัติ โดยมีคณะทำงานการดำเนินงานบูรณาการ
เชิงประเด็น 8 คณะ
- คณะอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
8. การนัดหมายการประชุม(แผนการประชุม)ของ กขป. ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กันยายน 2561
มติที่ประชุม ขอรายชื่อคณะทำงานการดำเนินงานเชิงประเด็น 8 คณะ ซึ่งเป็นคณะทำงานย่อยของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนสู่การปฏิบัติ ภายใน 1 สัปดาห์ โดยให้ทีมเลขานุการกิจรวบรวมและดำเนินการต่อไป

แกลเลอรี่