Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 2561

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 2561

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 2561 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กองทัพภาคที่ 3 ฯลฯ โดยประธานได้แจ้งในที่ประชุมและมอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ดังนี้
> ปี 59 ระดมมสรรพกำลังจากภาคใต้ สามารถลดไฟป่าลงได้ 20%
> ปี 60 มีปัจจัยความสำเร็จจาก
>> สื่อมวลชนช่วยประนามคนจุด ยกย่องคนดับ 
>> กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักโดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความร่วมมืออย่างดี สั่งการนโยบายสู่ระดับชุมชนในการแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับชุมชน และเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านที่พบการเผาเข้าพบเพื่อรายงานชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมาตรการรุนแรงคือปลด
>> การขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมาร์) ในการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภายใต้กิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ ณ จังหวัดเชียงราย
>> สามารถลดไฟป่าลงได้ 40%
> ปี 61 มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
>> หน่วยงานหลัก : กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยสนับสนุน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม GISTDA กองทัพภาคที่ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
>> War Room จังหวัดควรให้ความสำคัญกับหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านที่เกิดไฟซ้ำซาก/ที่มีความเสี่ยงในการจุดไฟ
>> การแบ่งพื้นที่ เน้นจัดการใน “พื้นที่ป่า” เป็นหลัก เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่เกิดปัญหา โดยส่งเสริมแนวทาง “คนอยู่กับป่า” ให้มีความเหมาะสมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้สรุปสถานการณ์ปัญหามลพิษหมอกควัน ปี 2560 และ GISTDA สรุปสถานการณ์จุดความร้อนในปี 2560 พร้อมด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางที่สำคัญในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
•••> ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
> สรุปผลการดำเนินงานปี 60
>> ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การแกล้งเผา ปัญหาเรื่องปากท้อง/การสร้างรายได้
> แนวทางปี 61 ใน 3 ยุทธศาสตร์ (1) ดึงฟืนออกจากไฟ (2) ดึงไฟจากใจคน (3) ควบคุมไฟด้วยศาสตร์พระราชา
> เน้นให้อำเภอเป็นหลักในการทำงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่

•••> ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
> สรุปผลการดำเนินงานปี 60 พบจำนวนวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน 2 วัน ลดลงจากปีที่แล้ว 88%
> ปัจจัยสำเร็จปี 60 คือ การให้ความสำคัญของจังหวัด การตรวจเยี่ยมเคาะประตูบ้าน การบังคับใช้กฎหมาย
> แนวทางปี 61 ดำเนินแนวทางเดิมปี 60 โดยเพิ่มความเข้มข้นขึ้น

•••> ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
> ผลดำเนินงานปี 2560 ดังนี้
>> แบ่งมาตรการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ เตรียมการ เผชิญเหตุ และยั่งยืน
>> พรบ.บรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 นำมาปรับใช้และได้ผลดีในพื้นที่
>> กำหนดวันห้ามเผา ได้ผลดี โดยให้ อปท.เน้นย้ำประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายควบคุม เป็นปัจจัยความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
>> ดำเนินคดีต่อผู้เผาป่า มีการก่อตั้งกองทุน สำหรับเป็นค่ารางวัลนำจับผู้กระทำผิด
>> การกดดันของทหารในพื้นที่ป่า โดยการเข้าไปกบดานในป่า ให้ผู้ลักลอบเผามีความเกรงกลัว สามารถลดไฟป่าได้เป็นอย่างดี
>> จัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ปุ๋ยหมักในเสวียน
> ปี 2561 กำหนดจัดกิจกรรม kick off ในทุกอำเภอ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทุกคนเกิดความตระหนักต่อปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่กำลังจะเกิดขึ้น

•••> ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
> ผลดำเนินงานปี 60 ดังนี้
>> สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์รณรงค์เคาะประตูบ้าน การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในชุมชน การทำข้อตกลง mou ระหว่างชุมชน
>> การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 13 คดี 20 ราย 
>> การก่อตั้งกองทุน เพื่อให้ค่าตอบแทนแก่ผู้แจ้งเหตุ (รางวัลนำจับ)
> ปี 61 มีแนวทางนำผู้เข้าป่า/ผู้ลักลอบเผา มาเป็นทีมตรวจป่า และมีแนวทางในการอบรมคนกลุ่มนี้

•••> รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
> ปี 61 กำหนด 3 ระยะมาตรการ ได้แก่ เตรียมการ รับมือ และฟื้นฟู
> จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
> ขึ้นทะเบียนผู้หาของป่า จัดอบรม และสร้างเป็นเครือข่ายตาสัปรดแจ้งเหตุไฟป่าในพื้นที่
> จัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและจัดการเชื้อเพลิงทางการเกษตร
> แบ่งเขตรับผิดชอบโดยกำหนดหน่วยงานให้ชัดเจน 
> ฐานปฏิบัติการพิเศษของหน่วยป่าไม้ 8 ฐาน
> นายอำเภอเป็น single command จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ รวมทั้งการอนุญาตเผาในพื้นที่ ซึ่งประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเผา ต้องมาขออนุญาตก่อน
> ตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเผาป่า 
> บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
> ฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ โดยประสานความร่วมมือจากเอกชนและชุมชน

•••> รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
> ศูนย์อำนวยการฯสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
> เป้าหมาย คือ “คนจุด” กล่าวคือ เข้าถึงตัวปัญหา โดยให้กำนัน ผญบ. คุมเข้มกับคนกลุ่มนี้ โดยมีการขอความร่วมมือควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
> ผลสำเร็จคือจุดความร้อน ปี 58 จำนวน 500 กว่าจุด ปี 59 จำนวน 900 กว่าจุด และปี 60 เหลือเเค่เพียง 19 จุด

•••> รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
> ปี 61 รณรงค์เข้มข้นมากขึ้นด้านการประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมาย ที่สำคัญคือพื้นที่ข้าวโพดลดลง ซึ่งจะเป็นแนวโน้มที่ดีที่ปัญหาหมอกควันในจังหวัดน่านลดลง

•••> รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
> ปัญหาของแม่ฮ่องสอนคืออยู่ในพื้นที่ป่าไม้ การดำเนินการใดๆต้องขออนุญาตจากหน่วยป่าไม้ก่อน อีกทั้งด้านการชิงเผาต้องรอให้เชื้อเพลิงแห้งก่อน 
> ประชาชนจะมีส่วนร่วมต้องมีแรงจูงใจ

•••> ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
> พัฒนาเครือข่าย สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
> จัดชุดเตรียมรับมือการเผชิญเหตุ
> ฟื้นฟูโดยการทำฝายชะลอน้ำ การทำปุ๋ย

•••> กองทัพภาคที่ 3
> ปี 60 สามารถจับกุมผู้ลักลอบเผาได้จำนวน 190 ราย ในพื้นที่ 9 จังหวัด รวมทั้งมีการสนับสนุนการปฏิบัติการดับไฟป่า ทำฝายชะลอน้ำ ฯลฯ
> แนวทางปี 61
>> จัดชุดรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ประชาชนมีสวนร่วม จำนวน 14 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัด
>> จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่า จำนวน 148 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัด

•••> รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดำเนินงานในปี 60 ที่สำคัญ ดังนี้
> ออกหนังสือสั่งการในพื้นที่ 15 จังหวัดให้มีการประชุมกับกองอำนวยการร่วมของจังหวัด (war room)
> บังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.บรรเทาสาธารณภัย
> สนับสนุนรถน้ำและเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำขนาดใหญ่
> มีการประชุมประมวลผลการดำเนินงานหมอกควันไฟป่าในระดับกระทรวงทุกสัปดาห์

•••> ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ผลการดำเนินงานปี 60
> จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์รองรับผู้ป่วยจากสภาะมลพิษหมอกควัน
> ช่วงวิกฤตในเดือนมกราคม-เมษายน ได้ดำเนินการ ดังนี้
>> เฝ้าระวังผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรค
>> จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การเผชิญเหตุด้านสุขภาพ
>> พัฒนาขีดความสามารถจองเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และ อสม. ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
>> เจ้าหน้าที่จัดชุดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่

•••> ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> 3 มาตรการ ได้แก่ (1)สร้างความรับรู้ความเข้าใจ นวัตกรรม แปลงสาธิต แนะนำเกษตรทางเลือก ส่งเสริมทำปุ๋ย ไถกลบ อนุรักษ์ดินและนำ้ (2) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในชุมชน (3) สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา

แกลเลอรี่