Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ ดำเนินการสำรวจข้อมูล รวยบรวมข้อมูลพื้นฐาน และเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้านครั้งที่ 1

นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ ดำเนินการสำรวจข้อมูล รวยบรวมข้อมูลพื้นฐาน และเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้านครั้งที่ 1

วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ ดำเนินการสำรวจข้อมูล รวยบรวมข้อมูลพื้นฐาน และเก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้านครั้งที่ 1 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่