Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

13 ธันวาคม 2560 สสภ.1 ร่วมจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐ "รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)"

13 ธันวาคม 2560 สสภ.1 ร่วมจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๐ "รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ร่วมกับ เครือข่ายต้านโลกร้อน จัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ "รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยี่งยืน (SDGs)" เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมืพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแสดงให้เห็นถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชาซึ๋งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการจริงใจ มาร์เก็ต (JJ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน  นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ กล่าวรายงาน Mrs. Jennifer A. Harhigh กลสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ กล่าวสุนทรพจน์ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)"

ภายในบริเวณการจัดงาน ณ จริงใจ มาร์เก็ต มีกิจกรรมและนิทรรศการจากหลายหน่วยงานมาร่วมการจัดแสดงและให้ความรู้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน อาทิ การเสวนา "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" การประกวดวาดภาพ และวงดนตรีโฟล์คซอง ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงนิทรรศการ "รูปธรรมจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" จากเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงมีการจัดแแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่