Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

13 ธ.ค. 2560สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยนางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อชุมชนสดใสปลอดการเผาด้วยการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

13 ธ.ค. 2560สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยนางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อชุมชนสดใสปลอดการเผาด้วยการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยนางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อชุมชนสดใสปลอดการเผาด้วยการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลอดการเผาด้วยการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยโป่งสามัคคี ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่