Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

ประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อม

งานสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 (13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2560) "รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)"

งานสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 (13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2560) "รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)"

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อนจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560"รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โครงการจริงใจ (JJ) มาร์เกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่