Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

3-14 ธันวาคม 2560 ตัวแทนคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 หัวข้อเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

3-14 ธันวาคม 2560 ตัวแทนคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 หัวข้อเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ตัวแทนคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 หัวข้อเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้ร่วมกันกำหนดหัวข้อองค์ความรู้ ตามยุทธ์ศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สป.ทส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เสนอหัวข้อองค์ความรู้ที่หน่วยงานจะจัดทำในปี 2561 คือเรื่อง การติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำผิวดิน (การเก็บตัวอย่างน้ำ) เนื่องจากเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถปรับปรุงวิธีการ และกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

แกลเลอรี่