Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยกระบวนการชุมชน และเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาบ้านห้วยมะเกลี้ยง ประจำปี 2561 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าวิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยกระบวนการชุมชน และเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาบ้านห้วยมะเกลี้ยง ประจำปี 2561 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าวิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยกระบวนการชุมชน และเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาบ้านห้วยมะเกลี้ยง ประจำปี 2561 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าวิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยมีนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมกับ นายอำนาจ ขอบรูป ปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า และกล่าวรายงานโดย นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 90 คน จากประชาชน ชุมชน อุทยานแห่งชาติจุนแจ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่