Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการแถลงข่าวการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการแถลงข่าวการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

เมือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการแถลงข่าวการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองผบก.ภ.ลำพูน กอ.รมน.จว.ลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน และแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันปี ๒๕๖๑ ณ โรงรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ถ้อยแถลงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สำคัญ ดังนี้
- จังหวัดลำพูนกำหนดได้นโยบายตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด คือ ๔ มาตรการบริหารจัดการ และ ๔ มาตรการเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย (๑)ระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการสั่งการระบบ Single Command โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (๒) สร้างความตระหนักเน้นมาตรการป้องกันที่เข้าถึงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย(คนที่มีอาชีพหาของปาล่าสัตว์) (๓) ลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่เผาซ้ำซาก บริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ(๔) จิตอาสาประชารัฐระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ เครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟ 
- แบ่งพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน ได้แก่ (๑) พื้นทีป่าไม้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) พื้นที่เกษตรกรรม โดยกระทรวงเกษตร (๓) พื้นที่ชุมชน/เขตเมืองโดยกระทรวงมหาดไทย และ (๔) พื้นที่ริมทาง โดยกระทรวงคมนาคม 
- กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒o กุมภาพันธ์ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
- กำหนดตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๖๑ ต้องลดจำนวนวันที่คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานและพื้นที่เผาป่าต้องลดลง 
- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดลำพูนได้รับงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ๑๙.๘๕ ล้านบาท โดยกำหนดแผนปฏิบัติการตามช่วงเวลา ๓ ช่วง ได้แก่ (๑) ช่วงเตรียมการ...เน้นการสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนสร้างผู้นำในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ๘๐๐ คนพัฒนาเครือข่าย ทสม. ๑,๕๐๐ คน เตรียมอาสารับแจ้งเหตุและป้องกันไฟ ๓๐๐ คน สนับสนุนชุดอุปกรณ์ดับไฟป่าจำนวน ๑๑๕ ชุด ทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงตามแนวทางประชารัฐ ๒๕ แห่ง และจ้างแรงงานทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมในพื้นที่เสียงสูงและเข้าถึงยากระยะทางรวม ๘๐๐ กิโลเมตร (๒) ช่วงรับมือ...สนับสนุนชุมชนในการป้องกันเฝ้าระวังและลาดตระเวนในหมู่บ้านจำนวน ๕๒๐ หมูบ้านสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยดับไฟ ๑๐ หน่วยเพื่อลาดตระเวนบ้องกันและดับไฟป่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำภอ จัดราษฎรอาสาสมัครป้องกันไฟป่าลาดตระวนป้องกันไฟป่าในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงและติดตามสถานการณ์และรายงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (๓) มาตรการเพื่อความยั่งยืน...การสร้างฝายชะลอน้ำ การดูแลรักษาพื้นที่ปาไม้ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชการจัดการขยะ และถอดบทเรียนระดับจังหวัด 
- ปีนี้ได้รับการสนับสนุนและการบังคับใช้กฎหมายโดยตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กองกำลังรักษาความสงบรียบร้อยจังหวัดลำพูนและกอ.รมน.จว.ลำพูน

พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดตัวเพลงรณรงค์ลดปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูน เพลง แคร์ แชร์ ยูว์ สู้หมอกควัน โดยศิลปิน นายกฤษฎา จันทร์ดี หรือบิ๊ก The Star 12

แกลเลอรี่