Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

9 เมษายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

9 เมษายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุวารี  สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ นางพัชรินทร์ ศรีดาว  นักวิชาการคลังชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ให้คำแนะนำและตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายในเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้ต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลการดำเนินงาน ผู้นำและประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายโครงการได้มาร่วมเสนอและแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยในการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่ทำให้ได้รับทราบข้อมูลในพื้นที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่