Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการของการวางแผนมาตรการ แนวทางวิธีการการกำหนดแผนปฏิบัติการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่งของจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการของการวางแผนมาตรการ แนวทางวิธีการการกำหนดแผนปฏิบัติการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่งของจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการของการวางแผนมาตรการ แนวทางวิธีการการกำหนดแผนปฏิบัติการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่งของจังหวัดเชียงใหม่ การแนะนำการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการรายงานและการรับส่งข้อมูลระหว่างศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ภายใต้การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดมาตรการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแบะเตรียมความพร้อมให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่โซนพื้นที่ของจังหวัด (โซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้) จำนวน 5 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2560

แกลเลอรี่