Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำอิง เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2560

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำอิง เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกก/โขงตอนบน และลุ่มน้ำอิง จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ น้ำบริโภค น้ำเสียชุ่มชน รวมทั้งสิ้น 24 องค์กร ประกอบด้วยผู้แทน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
นอกจากนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ” ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมด 134 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องได้รับการตรวจติดตาม และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 69 มาตรา 80 และมาตรา 82 โดยแนวคิดประชารัฐ รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระดับพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่ลุ่มน้ำกก-อิง จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาจัดการคุณภาพน้ำ น้ำบริโภค และส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษและการแก้ไขเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษในพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยมี นายอำนาจ เจิมแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวรายงาน และมีท่านรองสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการอบรม 
นอกจากนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มีการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ดังนี้
- เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำทิ้ง เป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดย ดร.ยุทธชัย สาระไทย สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 
- การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ และปัญหาที่ตรวจพบ โดย นายธานี จารุณัฐ ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่