Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

5 มกราคม 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าพบนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สสภ.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงและร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

5 มกราคม 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าพบนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สสภ.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงและร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าพบนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงและร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ซึ่งได้กำหนดให้มีพื้นที่นำร่องในระดับเทศบาลขึ้นไปจังหวัดละ 1 แห่ง โดยพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.1 จำนวน 4 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) เทศบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสามารถสมัครได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือสมัครได้โดยตรงที่ สสภ.1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยเทศบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการเพิ่มศักยภาพในการเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และหากผ่านการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (34 ตัวชี้วัด) จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานระดับประเทศและยังเป็นการสร้างกลไกการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย

แกลเลอรี่