Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

7 มกราคม 2561สสภ. 1 โดย น.ส.ปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องมลพิษจากหมอกควันและไฟป่าและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำในการสื่อสาร เสริมสร้างความเข้าใจประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

7 มกราคม 2561สสภ. 1 โดย น.ส.ปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องมลพิษจากหมอกควันและไฟป่าและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำในการสื่อสาร เสริมสร้างความเข้าใจประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยนางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องมลพิษจากหมอกควันและไฟป่าและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้นำในการสื่อสาร เสริมสร้างความเข้าใจประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ให้แก่แกนนำนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 100 คน ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ/วีดีโอ การตัดต่อคลิปสั้นผ่านสมาร์ทโฟน และการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติและการเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่มีการอนุรักษ์ดูแลโดยชุมชนบ้านแม่กลางหลวงและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

แกลเลอรี่