Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยนางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องชุมชนสดใส ปลอดการเผา ด้วยการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยนางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องชุมชนสดใส ปลอดการเผา ด้วยการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดยนางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องชุมชนสดใส ปลอดการเผา ด้วยการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการปลอดการเผาด้วยการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
1. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ทต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
2. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยดงเย็น ม.14 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
3. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ทต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

แกลเลอรี่