Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

12 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดย นายจิตรกร พรหมพนัส นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

12 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)  โดย นายจิตรกร พรหมพนัส นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล  และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
โดย นายจิตรกร พรหมพนัส นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล 
และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แผนจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (เชียงใหม่-ลำพูน) โดยคณะกรรมการฯ ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
- (ร่าง) แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ ต้องได้รับแก้ไขและปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ เพื่อให้สมบรูณ์และเกิดนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไปในอนาคต
- ควรมีการวางเป้าหมายที่จะให้บรรลุผลสำเร็จในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูฯ และนำแต่ละโครงการมาบูรณาการร่วมกัน
และจัดทำแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
- การออกกฎหมายและข้อบังคับที่ชัดเจนในการกระทำความผิด ตลอดจนการเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุที่เกิดจากต้นยางหรือต้นขี้เหล็ก
- การสร้างความรู้ ความตระหนัก และอนุรักษ์ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
ให้แก่ ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เห็นควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานในระดับพื้นที่ รวมถึงกลั่นกรองและพิจารณาข้อมูลด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการระดับจังหวัด

แกลเลอรี่