Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

9-12 มกราคม 2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

9-12 มกราคม 2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

วันที่ 9-12 มกราคม 2561 นายเอกลักษณ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. โดยมีนายสุรชัย อจบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเครื่องมือด้านวิเคราะห์แผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนทั้งเก่าและใหม่เข้าร่วม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.1 เข้าร่วมได้แก่ อปท.ต้นแบบฯเก่า ทน.เชียงรายและ ทต.เชียงเคี่ยน จังหวัดเชียงราย และ อปท.ต้นแบบฯ ใหม่ ทต.เวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่