Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนายเอกลักษ์ นันทิสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ คัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย

นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนายเอกลักษ์ นันทิสิงห์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ คัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย

วันที่ 2-5 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนายเอกลักษ์ นันทิสิงห์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ คัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเวียงฝาง จังงหวัดเชียงใหม่