Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สสภ.1 รับรางวัล KM
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดย นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดอบรมการใช้เครื่องมืออย่างง่ายเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดย นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดอบรมการใช้เครื่องมืออย่างง่ายเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7-8 กันยายน 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดย นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดอบรมการใช้เครื่องมืออย่างง่ายเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ บ้านข้าวตั้ง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย