Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiangmai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ถุงผ้า
ถุงผ้า 2

15-19 มกราคม 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

15-19 มกราคม 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

15-19 มกราคม 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 ตามโครงการ ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เข้าร่วมตรวจสอบ

แหล่งกำเนิดมลพิษ รวม 10 แห่ง แบ่งเป็น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 7 แห่งโรงแรม 3 แห่ง

แกลเลอรี่