Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

Regional Environment Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มอบหมายให้ นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม

นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มอบหมายให้ นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม

นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มอบหมายให้ นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)