Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

สสภ.1 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สสภ.1 โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

21-23 ธันวาคม 2564 นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวารี  สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางจารุณี พุ่มพวง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ต้นทาง ชุดที่ 3 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ร่วมการประชุมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและลงพื้นที่ตรวจประเมินพื้นที่เป้าหมาย หมู่ 1
บ้านทุ่งยาว และหมู่ 14 บ้านบนนา ต.ช่างเคิ่ง และเข้าติดตามโครงการที่เทศบาลตำบลท่าผา ต.ท่าผา  โดยเยี่ยมชมในพื้นที่เป้าหมาย หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดด และหมู่ที่ 6 บ้านยางหลวง
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  มีโอกาสเข้าร่วมบรรยากาศกิจกรรมตลาดนัดชุมชนที่บ้านป่าแดด ซึ่งเป็นวันนัดประชาชนของหมู่ที่ 4 นำขยะมาเพื่อมาคัดแยก แลกของใช้ หรือสามารถ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินฝากเข้าบัญชีออมได้ด้วย ซึ่งได้สัมภาษณ์ผู้ที่นำขยะมาที่ตลาดนัด  และผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ  ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบให้การต้อนรับ
โดยมีการนำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ และนโยบายผู้บริหารและความคิดเห็นเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบผู้กำกับและดูแลโครงการ ด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรียิ่ง

แกลเลอรี่