Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่่)

Environmental and Pollution Control Office 1 (Chiang Mai)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
พลาสติก
plastic
ถุงผ้า

"คนไทยไร้ E - Waste"

"คนไทยไร้ E - Waste"

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เชิญชวนทุกท่าน นำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งอยู่ถูกวิธี เพื่อลดมลพิษ และร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามโครงการ"คนไทยไร้ E-Waste” สามารถนำมาทิ้งได้ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ